Prenove

ARHEOLOŠKI PARK ZGODNJEKRŠČANSKO SREDIŠČE

Avtorji: Studio Stratum

Lokacija: Ljubljana

Leto izvedbe projekta: 2012

Fotografije: Virginia Vrecl

Opis projekta: 

Kot najprimernejši pristop urejanja arheološkega parka je bil izbran infrastrukturni pristop zaradi več vidikov, ki se združujejo v definiciji trajnostnega razvoja. Ekonomski, družbeni in okoljski vidiki so z izbranim pristopom najbolj uravnoteženi, kar se je z idejnim projektom in njegovo izvedbo v čim večji meri prenašalo vse do detajla in izvedbe. Značilnost infrastruktirnega pristopa je tudi njegova lastna nereprezentativnost.
Ureditev infrastrukture arheološkega parka je bila zasnovana na način, ki odgovarja potrebam tako individualnih kot obiskovalcev v vodenih skupinah. Turistična infrastruktura je funkcionalno in oblikovno strukturirana glede na funkcionalne sklope in prostorske pogoje. Na samem vstopu v območje arheološkega parka je urejen vstopni plato z utrjenim peščenim nasutjem. Tu je locirana dvoprekatna kompozicija kovinskega zabojnika – kontejnerja. V prvem prekatu so umeščene kemične sanitarije, drugi prekat pa je namenjen shranjevanju zaščitne in vzdrževalne opreme in naprav za arheološki park. Ovoj zabojnika služi tudi kot informacijski pano ob vstopu v parka.
Pot obiskovalca od vstopnega platoja vodi po glavni montažni dostopni poti s pohodno površino iz prefabriciranih montažnih pohodnih panelov na kovinski podkonstrukciji. Pot ne vzbuja povezave z nekdanjimi rimskimi potmi, njihovo materialnostjo in videzom in vodi do območja z mozaiki, kjer se razcepi do območja za pedagoške delavnice na eni strani, objame območja mozaikov ter se s stopnicami spusti na nivo terena arheoloških izkopanin na drugi. Na mestih, kjer je pohodna površina zaradi omogočanja dostopa gibalno oviranim osebam s primernimi nakloni in nad nivojem izkopanin, je glede na potrebe izvedeno temeljenje s čim manjšim poseganjem v območje arheoloških izkopanin.  Na dostopni in ogledni poti so pred pomembnejšimi arheološkimi točkami sistemsko umeščeni označevalni elementi – totemi, ki so tudi prostostoječe izvedbe. Hkrati pa je zagotovljena tudi možnost dostopa z montažnimi stopnicami do nivoja izkopanin
Za potrebe izvajanja pedagoških delavnic je urejen pedagoški kotiček, katerega lahko uporabljajo tudi funkcionalno ovirane osebe. Prostor je opremljen z dvema arheopeskovnikoma, štirimi mizami in osmimi klopmi. Na saniran oporni zid se sidrajo ploščice z zatiči, v katere se v času pedagoških delavnic nameščajo police, magnetne table in drugi pripomočki. Na travnati površini ob pedagoškem kotičku je urejena lesena klop primerna za posedanje ob strokovnih vodstvih in predstavitvah.
Infrastrukturni pristop k urejanju arheoloških parkov je sistem dodajanja plasti, ki omogočajo informacijsko in bolj celostno dojemanje arheološke dediščine, s svojo umestitvijo in materialnostjo pa doda k atraktivnosti njene celovite prezentacije. Urejen in oživljen prostor postane del sodobne urbanosti ožjega in širšega območja mesta.

ARHEOLOŠKI PARK ZGODNJEKRŠČANSKO SREDIŠČE
LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA RUSKA DAČA
11 of 33