Prenove

ARHEOLOŠKI PARK EMONSKA HIŠA

Avtorji: Studio Stratum

Lokacija: Ljubljana

Leto izvedbe projekta: 2012

Fotografije: Virginia Vrecl

Opis projekta:

Kot najprimernejši pristop urejanja arheološkega parka je bil izbran infrastrukturni pristop zaradi več vidikov, ki se združujejo v definiciji trajnostnega razvoja. Ekonomski, družbeni in okoljski vidiki so z izbranim pristopom najbolj uravnoteženi, kar se je z idejnim projektom in njegovo izvedbo v čim večji meri prenašalo vse do detajla in izvedbe. Značilnost infrastrukturnega pristopa je tudi njegova lastna nereprezentativnost.
Ureditev infrastrukture arheološkega parka je bila zasnovana na način, ki odgovarja potrebam tako individualnih kot obiskovalcev v vodenih skupinah. Turistična infrastruktura je funkcionalno in oblikovno strukturirana glede na funkcionalne sklope in prostorske pogoje. Na samem vstopu v območje arheološkega parka je urejen vstopni plato z utrjenim peščenim nasutjem. Tu je locirana dvoprekatna kompozicija kovinskega zabojnika kontejnerja. V prvem prekatu so umeščene kemične sanitarije, drugi prekat pa je namenjen shranjevanju zaščitne in vzdrževalne opreme in naprav za arheološki park. Ovoj zabojnika služi tudi kot informacijski pano ob vstopu v park.
Pot obiskovalca od vstopnega platoja vodi po glavni montažni dostopni poti s pohodno površino iz prefabriciranih montažnih pohodnih panelov na kovinski podkonstrukciji, ki ne vzbuja povezave z nekdanjimi rimskimi potmi, njihovo materialnostjo in videzom, in ki vodi do območja z mozaiki in ga povezuje z drugim delom Emonske hiše na drugi strani nasipa. Na mestih, kjer je izvedena pohodna površina zaradi omogočanja dostopa gibalno oviranim osebam, je glede na potrebe izvedeno temeljenje s čim manjšim poseganjem v območje arheoloških izkopanin. Na dostopni in ogledni poti so pred pomembnejšimi arheološkimi točkami sistemsko umeščeni označevalni elementi – totemi ter klopi. Hkrati pa je zagotovljena tudi možnost dostopa z montažnimi stopnicami do nivoja izkopanin.
Na S strani arheoloških izkopanin poteka nekdanja (rimska) cesta, ki je ustrezno prezentirana z utrjeno peščeno površino. Za potrebe izvajanja pedagoških delavnic je v SV kotu ob tej poti umeščen arheopeskovnik.
Nad mozaiki Emonske hiše je za zaščito mozaikov in hipokavsta pred meteorno vodo in UV-sevanjem, v skladu s projektnimi pogoji ZVKDS, izvedeno nadkritje iz napetega platna in takšne oblike, ki ne vzbuja povezave z obliko strehe nekdanje rimske hiše. Sredinske in obodne podpore so v čim manjši meri znotraj območja izkopanin in izvedene brez temeljenja. Nadkritje mozaikov je izvedeno kot zaščitni začasni objekt – montažni šotor primernih višin glede na konfiguracijo terena in možnost odvodnjavanja, da voda ne bi povzročala škode in poškodb na mozaikih, nadkritje pa omogoča čim boljšo celostno prezentacijo arheoloških izkopanin.
Infrastrukturni pristop k urejanju arheoloških parkov je sistem dodajanja plasti, ki omogočajo informacijsko in bolj celostno dojemanje arheološke dediščine, s svojo umestitvijo in materialnostjo pa doda k atraktivnosti njene celovite prezentacije. Urejen in oživljen prostor postane del sodobne urbanosti ožjega in širšega območja mesta.

ARHEOLOŠKI PARK EMONSKA HIŠA
ATRIJ ZRC PRENOVA HOTELA ŠVICARIJA
15 of 33